Cieľom našej spoločnosti je optimalizácia činností, vysoká kvalita poskytovaných služieb a predovšetkým bezpečnosť pri vykonávaní prác! Vďaka spolupráci s TÜV SÜD máme kompletný prehľad o všetkých našich procesoch, činnostiach a zdrojoch. Pre našu spoločnosť má veľký význam trvalo udržateľný rozvoj, motivácia zamestnancov, spolupracovníkov a maximálna spokojnosť našich zákazníkov. Všetky tieto faktory sa snažíme veľmi striktne dodržiavať vďaka úzkej spolupráci s certifikačným orgánom TÜV SÜD.

SCC

Systém certifikácie SCC (Safety Certificate Contractors) je medzinárodný certifikačný štandard, na základe ktorého deklarujeme plnenie najprísnejších požiadaviek bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia.Hlavným zámerom SCC je dôraz na informovanosť bezpečnosti pri výkone prác a následnej eliminácii možných nehôd. Na rozdiel od iných systémov riadenia poskytuje SCC spoľahlivú kontrolu, ktorá je dôležitá najmä v prípadoch, kedy organizácie vykonávajú svoje činnosti v rámci sídla svojich klientov.

ISO 9001

Na základe medzinárodnej certifikácie kvality ISO 9001 poskytuje naša spoločnosť služby a dodáva produkty na najvyššej úrovni.Norma ISO 9001 definuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality našej spoločnosti, ktoré dokazujú svoju schopnosť trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami, čo prispieva k celkovej spokojnosti našich zákazníkov. Systém manažérstva kvality rieši súčasné nedostatky a eliminuje ich možný výskyt  v budúcnosti. Jedným zo základných princípov ISO 9001 je trvalé zlepšovanie systému manažmentu kvality našej spoločnosti.

Politika BOZP a OZP

Pri realizácii svojich podnikateľských aktivít využíva spoločnosť GUZMÄNNER s.r.o. skúsenosti svojich zamestnancov. Vychádza pritom z ich angažovanosti, znalosti problematiky a riadiacich schopností v zhode so základným zameraním firmy.

Politika spoločnosti ISO 9001, ISO 14001 a SCC

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať, pravidelne preskúmavať a tým neustále zlepšovať systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001, ISO 14001 a systém SCC*.